+31 (0) 70 392 22 09
info@duthlerprofessionals.nl

Op zoek naar een externe FG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) was in 2018 een hot topic. Met grote regelmaat verschenen er berichten over de nieuwe verplichtingen die zowel voor publieke instellingen als private bedrijven van toepassing werden.

Een van die verplichtingen is het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is vorig jaar nagegaan of onder andere overheidsorganisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, banken en verzekeraars deze verplichting zijn nagekomen. Voor zorginstellingen heeft de AP extra uitleg gegeven welke zorginstellingen wel of niet verplicht zijn een FG aan te stellen.

Met het aanstellen van een FG is een verwerkingsverantwoordelijke er nog niet. Er worden ook inhoudelijke eisen gesteld aan de FG. Het niveau van vereiste deskundigheid hangt mede af van de gevoeligheid, complexiteit en hoeveel van gegevens die worden verwerkt. Ook moet de FG ervaring hebben met nationale en Europese wetten op het gebied van gegevensbescherming, kennis van de bedrijfstak maar moet ook passende opleiding hebben gevolgd en zijn kennis onderhouden. Kortom hoe vindt u de juiste FG voor uw organisatie?

Het in dienst nemen van een FG is voor veel organisaties best een grote stap. Vaak zijn de gedachten over de inrichting van de functie en over de positie in de organisatie, ondanks dat de verplichting tot het aanstellen van een FG al een tijdje bestaat, nog steeds niet geheel uitgekristalliseerd. Ook heeft een organisatie vaak nog geen precies beeld bij de inhoud en hoeveelheid werk die een FG zal hebben. Soms heeft de organisatie een back-up nodig voor die situaties dat de eigen FG met vakantie is of ziek wordt. Het inhuren van een externe FG die is opgeleid en kan beschikken over het nodige gereedschap, kan dan een uitkomst zijn. Duthler Professionals beschikt over een pool van externe enthousiaste opgeleide FG’s die belangstelling hebben om als externe FG tijdelijk bij u aan de slag te gaan.

Eerste zichtbare stap naar compliance

Met het aanwijzen van een FG zet u een eerste zichtbare stap naar compliance met de Avg. De FG is immers niet alleen een toezichthouder, maar ook een adviseur en meewerkend voorman of –vrouw. Met het aanwijzen van een externe FG kunt u eerst ervaring opdoen en weet u zich verzekerd van deskundige begeleiding. Mocht de externe FG om welke reden dan ook onverhoopt niet bij u passen, dan is het altijd mogelijk om deze te vervangen door een andere kandidaat uit onze pool van externe FG’s.  

Duthler Professionals is zuinig op de FG’s die zij heeft opgeleid en eventueel in dienst heeft én haar cliënten en wenst FG’s slechts bij hen te plaatsen als zij zich er van vergewist heeft en ook overtuigd is dat deze FG’s zullen passen bij de sector en cultuur van de cliënt en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Het plaatsen van FG’s is daarom noch voor de FG’s zelf, noch voor Duthler Professionals, noch voor de betreffende verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers vrijblijvend.

Waarom een externe FG van Duthler Professionals?

  • Vereiste niveau van deskundigheid en kennis
    De externe FG die door Duthler Professionals wordt geplaatst volgt de leergang FG of heeft deze reeds met goed gevolg afgerond. Elke module van de leergang wordt getoetst door het afnemen van examens.  Daardoor beschikt hij of zij altijd over een vereist niveau van deskundigheid en kennis op het gebied van  privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.
  • Begeleiding
    De FG krijgt een coach van Duthler Professionals toegewezen. Hiermee overlegt hij of zij sowieso wekelijks. Hij stemt met deze coach zijn werkzaamheden af en legt vakinhoudelijke vraagstukken voor. Inclusief de beoordeling van datalekken. Indien de FG en de coach er samen niet uitkomen, worden vakinhoudelijke vraagstukken doorgeleid naar de zogenaamde tweede lijn.
  • Lid van het FG register
    Alle FG’s die worden geplaatst bij een verantwoordelijke en of verwerker zijn ingeschreven in het FG-register. Om ingeschreven te kunnen worden, dient een FG een minimaal aantal modules te hebben gevolgd en bijbehorende examens met goed gevolg te hebben afgelegd.
  • Vervanging FG

Indien de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker waar de FG is geplaatst van mening is dat de FG niet voldoet of niet past bij zijn organisatie of cultuur, dan kan deze worden vervangen door een andere FG uit het FG register van Duthler Academy.